စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးစက်မှုဇုန်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မည့်အခြေအနေ

(၁) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်နေသည့် စီမံကိန်း၏ အဓိက အချက်အလက်များ

 • (က) စစ်ကိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးစက်မှုဇုန်တွင် စက်မှုထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
 • (ခ) ကလေးစက်မှုဇုန်တည်နေရာပြမြေပုံအား အောက်တွင်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

(၂) စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

(က) ကလေးစက်မှုဇုန်တွင်လက်ရှိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော စက်မှုလုပ်ငန်းများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေအနေ၊ ထုတ်လုပ်နိုင်မှုအခြေအနေ၊ လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲမှုအခြေ အနေနှင့် လုပ်သားအသုံးပြုမှုအခြေအနေတို့အား တစ်ဖက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြ အပ်ပါသည်-

(၃) ရရှိနိုင်သည့်အရင်းအမြစ်များ

 • (က) ကလေးမြို့နယ် 66/11(KV) ဓါတ်အားခွဲရုံ နိုင်ငံတော်မဟာဓာတ်အားလိုင်းမှ တဆင့် 315 (KVA) Transformer (၂)လုံး တည်ဆောက်ထားရှိပြီးအလုပ်ရုံ တစ်ခုချင်းဆီသို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သော ဆပ်မီတာခံ၍ လျှပ်စစ်မီးရရှိ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
 • (ခ) ကလေးစက်မှုဇုန်ရှိ လက်ရှိမြေအသုံးချမှုအခြေအနေအား အောက်ပါဇယားဖြင့် ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

(၄) ကန့်သတ်အရင်းအမြစ်

(၅) စီမံကိန်းကာလ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည့်လုပ်ငန်းပေါ်မှုတည်၍ အချိန်ကာလသတ်မှတ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ သည်။

(၆) လျာထားသည့်စီမံကိန်းဘတ်ဂျက်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် လျာထားဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

(၇) လိုအပ်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနိုင်မည့် ပုံစံ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအပေါ်မှုတည်၍ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံသား လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး(သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသားပိုင် လုပ်ငန်းတစ်ခုခု နှင့် ဖက်စပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

(၈) အကျိုးရလဒ်များ

 • (က) မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးသောဒေသ ဇုန် (၁) တွင် ပါဝင်၍ ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် (၇) နှစ် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
 • (ခ) စက်ပစ္စည်းနှင့် စက်ကိရိယာများ တင်သွင်းခြင်းအတွက် အကောက်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
 • (ဂ) လုပ်ငန်းမှရရှိသော အမြတ်ငွေပေါ်တွင် ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျှင် ထိုအမြတ်ငွေပေါ် ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် (သို့မဟုတ်) သက်သာခွင့် လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။
 • (ဃ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို အခွန်စည်းကြပ်ထိုက်သော ဝင်ငွေမှ နုတ်ပယ်ခွင့် ရရှိ မည် ဖြစ်ပါသည်။
 • (င) ကလေးစက်မှုဇုန်သည် တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့သွားရာ လမ်းကြောင်းဗဟို အချက်အချာနေရာတွင် တည်ရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်သော ကြောင့်ထွက်ရှိလာသော ကုန်ချောပစ္စည်းများကို နေရာအနှံ့အပြားသို့ အလွယ် တကူ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်ခြင်း၊
 • (စ) စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော လျှပ်စစ်မီးကို လွယ်ကူစွာ ရရှိနိုင်ခြင်း၊
 • (ဆ) လူသားအရင်းအမြစ်များ ပေါများ၍ အရည်အသွေးပြည့်မီသော ကျွမ်းကျင် လုပ်သားများ လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်ခြင်း စသည့်အကျိုးရလဒ်များရရှိပါသည်။

(၉) ရည်မှန်းချက် ပြည့်မီခဲ့သော စီမံကိန်းများ

(၁၀) အခြားအချက်အလက်များနှင့် ဆက်သွယ်ရန်

 • (က) အမည်- ဦးဆန်းထွဋ်ကို ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
 • စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
 • (ခ) Gmail-disimonywa@gmail.com
 • (ဂ) Phone –09-5043404

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာစက်မှုဇုန်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မည့်အခြေအနေ

(၁) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်နေသည့် စီမံကိန်း၏ အဓိက အချက်အလက်များ

 • (က) စစ်ကိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာစက်မှုဇုန်တွင် စက်မှုထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
 • (ခ) မုံရွာစက်မှုဇုန်တည်နေရာပြမြေပုံအား အောက်တွင်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

(၂) စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

(က) မုံရွာစက်မှုဇုန်တွင် လက်ရှိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေအနေ၊ ထုတ်လုပ်နိုင်မှုအခြေအနေ၊ လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲမှုအခြေ အနေနှင့် လုပ်သားအသုံးပြုမှုအခြေအနေတို့အား တစ်ဖက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြ အပ်ပါသည်-

(၃) ရရှိနိုင်သည့်အရင်းအမြစ်များ

 • (က) နိုင်ငံတော်မဟာဓာတ်အားလိုင်းဖြစ်သော အောင်ချမ်းသာ ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံ (132/33KV)မှ (10MVA) Transformer (၂) လုံး၊ (5MVA) Transformer (၁) လုံး တို့ကို တည်ဆောက်ထားပြီး စက်မှုဇုန်အတွင်း စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများသို့ ကိုယ်ပိုင် Transformer များတပ်ဆင်ခြင်း ၊ အများပိုင် Transformer များမှ စက်ရုံသုံးPower Meter များတပ်ဆင်၍ လွယ်ကူစွာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရယူ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
 • (ခ) မုံရွာစက်မှုဇုန်ရှိ လက်ရှိမြေအသုံးချမှုအခြေအနေအား အောက်ပါဇယားဖြင့် ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

(၄) ကန့်သတ်အရင်းအမြစ်

(၅) စီမံကိန်းကာလ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည့်လုပ်ငန်းပေါ်မှုတည်၍ အချိန်ကာလသတ်မှတ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

(၆) လျာထားသည့်စီမံကိန်းဘတ်ဂျက်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် လျာထားဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

(၇) လိုအပ်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနိုင်မည့် ပုံစံ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအပေါ်မှုတည်၍ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံသား လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး(သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသားပိုင် လုပ်ငန်းတစ်ခုခုနှင့် ဖက်စပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

(၈) အကျိုးရလဒ်များ

 • (က) မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ဖွံ့ဖြိုးမှုအသင့်အတင့်ရှိသောဒေသ ဇုန် (၂) တွင် ပါဝင်၍ ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် (၅) နှစ် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
 • (ခ) စက်ပစ္စည်းနှင့် စက်ကိရိယာများ တင်သွင်းခြင်းအတွက် အကောက်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
 • (ဂ) လုပ်ငန်းမှရရှိသော အမြတ်ငွေပေါ်တွင် ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျှင် ထိုအမြတ်ငွေပေါ် ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် (သို့မဟုတ်) သက်သာခွင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
 • (ဃ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို အခွန်စည်းကြပ်ထိုက်သော ဝင်ငွေမှ နုတ်ပယ်ခွင့် ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
 • (င) မုံရွာစက်မှုဇုန်သည် တရုတ်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့သွားရာ လမ်းကြောင်းဗဟိုအချက်အချာနေရာတွင် တည်ရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်သောကြောင့် ထွက်ရှိလာသော ကုန်ချောပစ္စည်းများကို နေရာအနှံ့အပြားသို့ အလွယ်တကူ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်ခြင်း၊
 • (စ) စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော လျှပ်စစ်မီးကို လွယ်ကူစွာ ရရှိနိုင်ခြင်း၊
 • (ဆ) လူသားအရင်းအမြစ်များ ပေါများ၍ အရည်အသွေးပြည့်မီသော ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်ခြင်း စသည့်အကျိုးရလဒ်များရရှိပါသည်။

(၉) ရည်မှန်းချက် ပြည့်မီခဲ့သော စီမံကိန်းများ

(၁၀) အခြားအချက်အလက်များနှင့် ဆက်သွယ်ရန်

 • (က) အမည်- ဦးဆန်းထွဋ်ကို ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
 • စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
 • (ခ) Gmail-disimonywa@gmail.com
 • (ဂ) Phone –09-5043404

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းစက်မှုဇုန်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မည့်အခြေအနေ

(၁) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်နေသည့် စီမံကိန်း၏ အဓိက အချက်အလက်များ

 • (က) စစ်ကိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းစက်မှုဇုန်တွင် စက်မှုထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများ အားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
 • (ခ) စစ်ကိုင်းစက်မှုဇုန်တည်နေရာပြမြေပုံအား အောက်တွင်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

(၂) စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

(က) စစ်ကိုင်းစက်မှုဇုန်တွင်လက်ရှိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော စက်မှုလုပ်ငန်းများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေအနေ၊ ထုတ်လုပ်နိုင်မှုအခြေအနေ၊ လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲမှုအခြေအနေနှင့် လုပ်သားအသုံးပြုမှုအခြေအနေတို့အား တစ်ဖက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

(၃) ရရှိနိုင်သည့်အရင်းအမြစ်များ

 • (က) နိုင်ငံတော်မဟာဓာတ်အားလိုင်းဖြစ်သော အုန်းတောခွဲရုံမှ (33KV)ဓါတ်အားလိုင်းမှ (15MVA) Transformer (၁) လုံး၊ (10MVA)Transformer (၁)လုံးတို့ကို တည်ဆောက်ထားပြီးလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
 • (ခ) စစ်ကိုင်းစက်မှုဇုန်ရှိလက်ရှိမြေအသုံးချမှုအခြေအနေအား အောက်ပါဇယားဖြင့် ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

(၄) ကန့်သတ်အရင်းအမြစ်

(၅) စီမံကိန်းကာလ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည့်လုပ်ငန်းပေါ်မှုတည်၍ အချိန်ကာလသတ်မှတ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

(၆) လျာထားသည့်စီမံကိန်းဘတ်ဂျက်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် လျာထားဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

(၇) လိုအပ်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနိုင်မည့် ပုံစံ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအပေါ်မှုတည်၍ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံသား လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး(သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသားပိုင် လုပ်ငန်းတစ်ခုခု နှင့် ဖက်စပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

(၈) အကျိုးရလဒ်များ

 • (က) မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ဖွံ့ဖြိုးမှုအသင့်အတင့်ရှိသောဒေသ ဇုန် (၂) တွင် ပါဝင်၍ ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် (၅) နှစ် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
 • (ခ) စက်ပစ္စည်းနှင့် စက်ကိရိယာများ တင်သွင်းခြင်းအတွက် အကောက်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
 • (ဂ) လုပ်ငန်းမှရရှိသော အမြတ်ငွေပေါ်တွင် ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျှင် ထိုအမြတ်ငွေပေါ် ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် (သို့မဟုတ်) သက်သာခွင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
 • (ဃ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို အခွန်စည်းကြပ်ထိုက်သော ဝင်ငွေမှ နုတ်ပယ်ခွင့်ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
 • (င) စစ်ကိုင်းစက်မှုဇုန်သည် တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့သွားရာ လမ်းကြောင်းဗဟိုအချက်အချာနေရာတွင် တည်ရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်သောကြောင့်ထွက်ရှိလာသော ကုန်ချောပစ္စည်းများကို နေရာအနှံ့အပြားသို့ အလွယ်တကူ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်ခြင်း၊
 • (စ) စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော လျှပ်စစ်မီးကို လွယ်ကူစွာ ရရှိနိုင်ခြင်း၊
 • (ဆ) လူသားအရင်းအမြစ်များ ပေါများ၍ အရည်အသွေးပြည့်မီသော ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်ခြင်း စသည့်အကျိုးရလဒ်များရရှိပါသည်။
 • (ဇ) တံတားဦး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ မော်တော်ယှဉ်ဖြင့် (၁၅) မိနစ်ဖြင့် ရောက်ရှိနိုင်ခြင်း၊
 • (စျ) မန္တလေးမြို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မြေယာစျေးနှုန်းများစွာ သက်သာခြင်း၊

(၉) ရည်မှန်းချက် ပြည့်မီခဲ့သော စီမံကိန်းများ

(၁၀) အခြားအချက်အလက်များနှင့် ဆက်သွယ်ရန်

 • (က) အမည်- ဦးဆန်းထွဋ်ကို ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
 • စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
 • (ခ) Gmail-disimonywa@gmail.com
 • (ဂ) Phone –09-5043404

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုစက်မှုဇုန်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မည့်အခြေအနေ

(၁) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိုအပ်နေသည့် စီမံကိန်း၏ အဓိက အချက်အလက်များ

 • (က) စစ်ကိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုစက်မှုဇုန်တွင် စက်မှုထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများ အားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
 • (ခ) ရွှေဘိုစက်မှုဇုန်တည်နေရာပြမြေပုံအား အောက်တွင်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

(၂) စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

(က) ရွှေဘိုစက်မှုဇုန်တွင် လက်ရှိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော စက်မှုလုပ်ငန်းများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေအနေ၊ ထုတ်လုပ်နိုင်မှုအခြေအနေ၊ လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲမှုအခြေ အနေနှင့် လုပ်သားအသုံးပြုမှုအခြေအနေတို့အား တစ်ဖက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြ အပ်ပါသည်-

(၃) ရရှိနိုင်သည့်အရင်းအမြစ်များ

 • (က) ငှက်ပျောတိုင်းဓာတ်အားခွဲရုံမှ စက်မှုဇုန်ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်အားခွဲရုံ (33/11)KV/ (10)MVA မှတဆင့် (11/0.4)KVA Transformer(၂)လုံး၊ (630)KVA Transformer(၂)လုံးနှင့် (315)KVA Transformer (၂)လုံး တည်ဆောက် ထားရှိပြီး အလုပ်ရုံများသို့ လျှပ်စစ်မီးရရှိ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
 • (ခ) ရွှေဘိုစက်မှုဇုန်ရှိ လက်ရှိမြေအသုံးချမှုအခြေအနေအား အောက်ပါဇယားဖြင့် ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

(၄) ကန့်သတ်အရင်းအမြစ်

(၅) စီမံကိန်းကာလ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည့်လုပ်ငန်းပေါ်မှုတည်၍ အချိန်ကာလသတ်မှတ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

(၆) လျာထားသည့်စီမံကိန်းဘတ်ဂျက်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် လျာထားဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

(၇) လိုအပ်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနိုင်မည့် ပုံစံ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအပေါ်မှုတည်၍ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံသား လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး(သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသားပိုင် လုပ်ငန်းတစ်ခုခုနှင့် ဖက်စပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

(၈) အကျိုးရလဒ်များ

 • (က) မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ဖွံ့ဖြိုးမှုအသင့်အတင့်ရှိသောဒေသ ဇုန် (၂) တွင် ပါဝင်၍ ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် (၅) နှစ် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
 • (ခ) စက်ပစ္စည်းနှင့် စက်ကိရိယာများ တင်သွင်းခြင်းအတွက် အကောက်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
 • (ဂ) လုပ်ငန်းမှရရှိသော အမြတ်ငွေပေါ်တွင် ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျှင် ထိုအမြတ်ငွေပေါ် ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် (သို့မဟုတ်) သက်သာခွင့် လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။
 • (ဃ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို အခွန်စည်းကြပ်ထိုက်သော ဝင်ငွေမှ နုတ်ပယ်ခွင့် ရရှိ မည် ဖြစ်ပါသည်။
 • (င) ရွှေဘိုစက်မှုဇုန်သည် တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့သွားရာ လမ်းကြောင်းဗဟို အချက်အချာနေရာတွင် တည်ရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်သော ကြောင့်ထွက်ရှိလာသော ကုန်ချောပစ္စည်းများကို နေရာအနှံ့အပြားသို့ အလွယ် တကူ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်ခြင်း၊
 • (စ) စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော လျှပ်စစ်မီးကို လွယ်ကူစွာ ရရှိနိုင်ခြင်း၊
 • (ဆ) လူသားအရင်းအမြစ်များ ပေါများ၍ အရည်အသွေးပြည့်မီသော ကျွမ်းကျင် လုပ်သားများ လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်ခြင်း စသည့်အကျိုးရလဒ်များရရှိပါသည်။
 • (ဇ) ရွှေဘိုမြို့နယ်တွင် ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုများပြား၍ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော ခေတ်မှီအဆင့်မြင့်ဆန်စက်လုပ်ငန်းများ၊ ဆီစက်လုပ်ငန်း များ၊ စပါးသီးနှံကြိတ်ခွဲဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း လုပ်ငန်းများအတွက် အဆင် ပြေစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ခြင်း၊

(၉) ရည်မှန်းချက် ပြည့်မီခဲ့သော စီမံကိန်းများ

(၁၀) အခြားအချက်အလက်များနှင့် ဆက်သွယ်ရန်

 • (က) အမည်- ဦးဆန်းထွဋ်ကို ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး
 • စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
 • (ခ) Gmail-disimonywa@gmail.com
 • (ဂ) Phone –09-5043404

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ