(၃-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) ကဏ္ဍအလိုက်ခွင့်ပြုပြီး နိုင်ငံခြားသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ

အမှတ်စဉ်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားစုစုပေါင်းခွင့်ပြုပြီး လုပ်ငန်းများ
(အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း)
မှတ်ချက်
အရေ အတွက်ရင်းနှီးငွေ ပမာဏ
စက်မှုလုပ်ငန်း၂၆၄.၂၇၇ကော်မရှင်-၆ တိုင်းကော်မတီ-၁
ဆောက်လုပ်ရေး
အခြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၀.၉၅၁ကော်မရှင်
သတ္တု၂၂၅၂.၈၆၆*ကော်မရှင်
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း
စက်မှုဇုန်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း
လျှပ်စစ်၂၈.၀၀၀
လယ်ယာ၅.၀၀၀ကော်မရှင်
မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်း
၁၀ပို့ဆာင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း
၁၁အိမ်ယာအဆောက်အဦး
၁၂စွမ်းအင်၂၄၃.၅၅၀ကော်မရှင်
စုစုပေါင်း၁၅၂၇၉၄.၆၄၄ကော်မရှင်-၁၄ တိုင်းကော်မတီ-၁

(၃-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) မြို့နယ်အလိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာရင်း (နိုင်ငံခြားသား)

စဉ် မြို့နယ် အရေအတွက် ပမာဏ(US$ သန်း) မှတ်ချက်
ဆားလင်းကြီး ၁၄၀၁.၃၂၇
တကောင်း ၈၅၅.၉၉၆
ကသာ ၂၇၆.၃၃၀
ဟုမ္မလင်း ၁၇၈.၃၀၀
အင်းတော် ၆၅.၂၅၀
စစ်ကိုင်း ၁၇.၄၄၁
စုစုပေါင်း ၁၅ ၂၇၉၄.၆၄၄

နိုင်ငံအလိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာရင်း (နိုင်ငံခြား)

(အမေရိကန်ဒေါ်လာ-သန်း)

စဉ် နိုင်ငံ အရေအတွက် ပမာဏ မှတ်ချက်
တရုတ် ၁၈၆၁.၅၅၇*
စင်ကာပူ ၃၆၇.၅၂၀*
အိန္ဒိယ ၁၁၄.၈၅၀
ဟောင်ကောင် ၃၉၈.၅၆၀
ရုရှား ၄၇.၇၀၀
ဂျပန် ၄.၄၅၇*
စုစုပေါင်း ၁၅ ၂၇၉၄.၆၄၄

(၁၉၈၈-၁၉၈၉ မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ)

စဉ် နိုင်ငံ အရေအတွက် ပမာဏ(US$ သန်း) မှတ်ချက်
ဆားလင်းကြီး ၁၃၉၄.၈၇၇
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* ၆.၃၉၂
ဟုမ္မလင်း ၁၇၈.၃၀၀
ကသာ ၁၀၂.၈၃၈
တကောင်း ၈၅၅.၉၉၆
အင်းတကော် ၆၅.၂၅၀
စစ်ကိုင်း ၉.၇၀၀
စုစုပေါင်း ၁၁ ၂၁၆၃.၃၅၈

(၁၉၈၈-၁၉၈၉ မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ)

စဉ် နိုင်ငံ အရေအတွက် ပမာဏ(US$ သန်း) မှတ်ချက်
စစ်ကိုင်း ၇.၂၅၁
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* ၀.၄၉ (၁) ခု
ဆားလင်းကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* ၀.၀၅၈ (၁) ခု
ကသာ ၂၈.၀၀၀
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* ၁၄၅.၄၈၇ (၃) ခု
စုစုပေါင်း ၁၈၁.၂၈၆

Excel ဖြင့် Data ရယူရန်