(၂၇-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) ကဏ္ဍအလိုက်ခွင့်ပြုပြီး မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ

အမှတ်စဉ် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား စုစုပေါင်းခွင့်ပြုပြီး လုပ်ငန်းများ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း) မှတ်ချက်
အရေ အတွက် ရင်းနှီးငွေ ပမာဏ
စက်မှု ၃၇ ၉၂၅၁၇.၉၈၉ (US$ ၁၉.၂၉၅ သန်းအပါအဝင်)
အခြားဝန်ဆောင်မှု ၁၁ ၁၆၄၆၆.၂၄၁ (US$ ၆.၀၂၇ သန်းအပါအဝင်)
ဆောက်လုပ်ရေး ၉၀၈၉၁.၂၆( US$ ၄၀.၈၂ သန်းအပါအဝင်)
မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်း ၅၄၈၉.၃၇၀ (US$ ၂.၇၇၁ သန်းအပါအဝင်)
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ၃၁၁၀.၀၀၀
သတ္တု ၅၀၀.၀၀၀
စိုက်ပျိုးရေး ၅၀၃၂.၂၂၅ (US$ ၁.၄၅ သန်းအပါအဝင်)
စုစုပေါင်း ၆၃ ၂၁၃၉၆၇.၀၈၅ (US$ ၇၀.၃၈၁ သန်းအပါအဝင်)

(၂၇-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) မြို့နယ်အလိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာရင်း (မြန်မာနိုင်ငံသား)

စဉ် မြို့နယ် အရေအတွက် ပမာဏ(US$ သန်း) မှတ်ချက်
မုံရွာ ၂၅ ၈၇၃၃၄.၈၁၇ (US$ 44.447 သန်းအပါအဝင်)
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* (၄)ခု ၅၄၇၉.၉၈၀ (US$ 0.21 သန်းပါအဝင်)
စစ်ကိုင်း ၂၀ ၅၈၄၂၅.၀၂၈ (US$ 18.974 သန်းအပါအဝင်)
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* (၁)ခု ၆၃၀.၇၃၀
ရွှေဘို ၃၀၃၄၀.၀၀၁ (US$ 5.7862 သန်းအပါအဝင်)
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* (၁)ခု ၅၇၅.၉၆၀ (US$ 0.274 သန်းအပါအဝင်)
ကသာ ၂၄၈၆၁.၀၅၀
ချောင်းဦး ၃၅၈၄.၉၄၀ (US$ 0.278 သန်းအပါအဝင်)
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* (၁)ခု ၁၂၁.၂၁၀
ဗန်းမောက် ၆၀၀.၀၀၀
ကလေး ၅၀၅.၄၀၀ (US$ 0.149 သန်းအပါအဝင်)
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* (၁)ခု ၅၅၇.၉၇၀ (US$ 0.262 သန်းအပါအဝင်)
ကလေးဝ ၃၉၀.၀၀၀
ယင်းမာပင် ၂၀၀.၀၀၀
၁၀ မော်လိုက် ၁၁၀.၀၀၀
၁၁ ကောလင်း ၂၅၀.၀၀၀
စုစုပေါင်း ၆၃ ကျပ်သန်း ၂၁၃၉၆၇.၀၈၅ (US$ ၇၀.၃၈၁ သန်းအပါအဝင်)

(၁၉၈၈-၁၉၈၉ မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ)

စဉ် နိုင်ငံ အရေအတွက် ပမာဏ(US$ သန်း) မှတ်ချက်
မုံရွာ ၆၂၃၂၄.၉၉(US$ 38.042 သန်းအပါအဝင်)
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* ၅၄၇၉.၉၈ (US$ 0.21 သန်းအပါအဝင်)
စစ်ကိုင်း ၁၀ ၃၀၈၀၇.၄၆ (US$ 11.44သန်းအပါအဝင်)
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* ၆၃၀.၇၃
ရွှေဘို ၂၃၇၅၇.၀၈ (US$ 3.84 သန်းအပါအဝင်)
ကလေးဝ ၃၉၀.၀၀၀
မော်လိုက် ၁၁၀.၀၀၀
စုစုပေါင်း ၂၂ ၁၂၃၅၀၀.၂၄ (US$ ၅၃.၅၃၂ သန်းအပါအဝင်)

(၂၀၁၆-၂၀၁၇ မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ အထိ)

စဉ် နိုင်ငံ အရေအတွက် ပမာဏ(US$ သန်း)
မုံရွာ ၁၆ ၂၅၀၀၉.၈၂၇ (US$ 6.405 သန်းအပါအဝင်)
စစ်ကိုင်း ၁၀ ၂၇၆၁၇.၅၆၈ (US$ 7.534 သန်းအပါအဝင်)
ရွှေဘို ၆၅၈၂.၉၂၁ (US$ 1.946 သန်းအပါအဝင်)
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* ၅၇၅.၉၇၀ (US$ 0.262 သန်းအပါအဝင်
ကသာ ၂၄၈၆၁.၀၅၀
ချောင်းဦး ၃၅၈၄.၉၄၀ (US$ 0.278 သန်းအပါအဝင်)
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* (၁)ခု ၁၂၁.၂၁၀
ဗန်းမောက် ၆၀၀.၀၀၀
ကလေး ၅၀၅.၄၀၀ (US$ 0.149 သန်းအပါအဝင်)
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုး* (၁)ခု ၅၅၇.၉၇၀ (US$ 0.262 သန်းအပါအဝင်)
ယင်းမာပင် ၂၀၀.၀၀၀
ကောလင်း ၂၅၀.၀၀၀
စုစုပေါင်း ၁၈၁.၂၈၆

Excel ဖြင့် Data ရယူရန်