စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏၂၀၁၈-၂၀၁၉မြေအသုံးချမှုအခြေအနေ

(က) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏မြေအသုံးချမှုအခြေအနေ

စဉ် မြေအမျိုးအစား ဧရိယာ
(၁) အသားတင်စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ ၄၆၁၈၀၇၅ (ဧက)
(ကက) လယ် ၁၇၇၈၉၆၅ (ဧက)
(ခခ) ယာ ၂၃၈၅၆၇၅(ဧက)
(ဂဂ) ကိုင်း/ ကျွန်း ၃၇၀၄၁၅ (ဧက)
(ဃဃ) ဥယျာဉ် ၄၈၆၈၄(ဧက)
(ငင) တောင်ယာ ၃၄၃၃၆ (ဧက)
(၂) လှပ်မြေဧရိယာ ၃၂၇၈၀ (ဧက)
(ကက) လယ် ၂၇၅၃(ဧက)
(ခခ) ယာ ၂၉၀၄၂ (ဧက)
(ဂဂ) ကိုင်း/ ကျွန်း ၉၅၇(ဧက)
(ဃဃ) ဉယျာဉ် ၂၈ (ဧက)
(၃) စားကျက်မြေ ၁၇၇၇၅ (ဧက)
(၄) စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးမြေ ၅၅၀၁၄ (ဧက)
(၅) မြို့ရွာ ၃၀၀၃၄ (ဧက)
(၆) ရွာမြေ ၁၅၇၀၁၂ (ဧက)
(၇) အခြားမြေ ၃၈၃၉၁၆၇ (ဧက)
(၈) ကြိုးဝိုင်း/ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော ၉၂၉၃၉၂၄ (ဧက)
(၉) တောရိုင်း ၃၇၅၆၃၁၁ (ဧက)
(၁၀) မြေရိုင်း ၂၃၉၆၈၃ (ဧက)
(၁၁) စိုက်ပျိုးခြင်းမပြုနိုင်သောမြေ ၁၁၁၄၆၀၇ (ဧက)
စုစုပေါင်း ၂၃၁၅၄၃၈၂ (ဧက)